Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb zakoupených prostřednictvím on-line portálu https://www.kurzanatomielidskemysli.cz od poskytovatele


______________, se sídlem ___________________

IČ: ___________

DPH: _______________/není plátcem DPH

zapsaný: ____________________________

adresa pro doručování:

telefonní číslo:

kontaktní e-mail:

1. Vady služeb

Jako poskytovatel odpovídáme za to, že naše služby nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah vzdělávací akce odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • vzdělávací akce zahrnuje součásti uvedené na webovém rozhraní (zejména informační materiály apod.);
 • vzdělávací akce je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • vzdělávací akce trvá po uvedenou dobu.

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Vzdělávací akce je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od konání vzdělávací akce.

3. Práva z vadného plnění

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu vzdělávací akce);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny;
 • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek, našich pokynů a právních předpisů.

4. Postup při reklamaci

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu vzdělávací akce.
 • Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně doporučeně poštou na adresu našeho sídla. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
 • O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak (platí pouze, jste-li spotřebitelem). O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
 • V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 8. 2019